{"total":403,"stores": [ { "name":"CTY TNHH THƯƠNG MẠI GIA THỊNH" , "web_address":"85A TÔN ĐỨC THẮNG, HÀNG BỘT, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI" , "google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1898334298035!2d105.83087331457841!3d21.02508898600044!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9c38ad46a9%3A0xc8480d98af12ad3b!2zODVBIFBo4buRIFTDtG4gxJDhu6ljIFRo4bqvbmcsIEjDoG5nIELhu5l0LCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1537416967818 ", "district_code":"QUANDONGDA" , "province_code":"HANOI" } , {"name":"Gia Thịnh Giảng Võ","web_address":"231 GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI" , "google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1974783533688!2d105.81927731423656!3d21.02478298600057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab711e379131%3A0x2264191b5eca8357!2zMjMxIEdp4bqjbmcgVsO1LCBDaOG7oyBE4burYSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1537417014169 " , "district_code":"QUANBADINH" , "province_code":"HANOI"} , {"name":"Gia Thịnh Tuệ Tĩnh","web_address":"27 TUỆ TĨNH, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI" , "google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.438441345756!2d105.8483103142364!3d21.015135886005734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8cee8a717d%3A0xbddaa5a5dbe6a8c7!2zMjcgVHXhu4cgVMSpbmgsIELDuWkgVGjhu4sgWHXDom4sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1537417038689 " , "district_code":"QUANHAIBATRUNG" , "province_code":"HANOI"} ] }